2013 ની ભરતી - ફૂલ પગારમાં આવતા વિદ્યાસહાયક માટે લેટેસ્ટ પરિપત્ર

2013 ની ભરતી - ફૂલ પગારમાં આવતા વિદ્યાસહાયક માટે લેટેસ્ટ પરિપત્ર

કચ્છ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા બહાર પડેલ પરિપત્ર

ક્યાં ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ્સ જોડવા

કેવી રીતે દિવસો ગણવા

કપાત રજા કેવી રીતે ગણવી

પ્રસૂતિ કપાટ  કઈ રીતે ગણાવી

કઇ તારીખ થી પગાર ફુલ આપવો

આવી તમામ માહિતી એક પરિપત્ર માં આપેલ છે.

કુલ 4 page નો પરિપત્ર  વાંચવા નીચેની લિંક ઓપન કરો

# Full pagar information  
2013 ની ભરતી - ફૂલ પગારમાં આવતા વિદ્યાસહાયક માટે લેટેસ્ટ પરિપત્ર 2013 ની ભરતી - ફૂલ પગારમાં આવતા વિદ્યાસહાયક માટે લેટેસ્ટ પરિપત્ર Reviewed by Gkonly.info on August 09, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.